Rregullat & Kushtet

Mire se erdhët në Key City Lending!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe kushtet për përdorimin e faqes kryesore të Key City Lending.
Adresa e Key City Lending:

2121 W. Army Trail Rd. Suite 108
Addison, IL 60101
United States

Duke hyrë në këtë faqe ne mendojmë se ju keni pranuar plotësisht rregullat edhe kushtet. Mos vazhdo duke përdorur faqen e Key City Lending nëse ju nuk I pranoni të gjitha kto kushtë.

Termet e mëposhtme I përshtaten këtyre Rregullave edhe Kushteve. Deklarata e Privatësise, Njoftimi I Mohimit dhe asnjë ose të gjitha Marrëveshjet: “Klient”, “Ju” dhe “e Juaja” ju referohet juve, përsonit që hyn në këtë faqe dhe po pranon rregullat edhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Ne Jemi", "Ne", "Jonë" dhe "Ne", i referohen Kompanisë tonë. , "Palët" ose "Ne" i referohen të dyve, Klientit dhe ne ose njërit prej nesh Klientit ose ne. Të gjitha rregullat i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës tonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme, qoftë me takime formale me kohëzgjatje të caktuar, ose me ndonjë mjet tjetër, për qëllimin e shprehjes së Nevojave të klientëve në lidhje me ofrimin e shërbimeve / produkteve të deklaruara të kompanisë, në përputhje dhe lidhur me ligjin mbizotërues të Shteteve të Bashkuara. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalë të tjera në njëjës, shumës, kapitalizim dhe / ose ai/ajo ose ata, merren si të këmbyeshme dhe për këtë arsye i referohen të njëjtave përemra pronorë.

Cookies

Ne perdorim cookies. Duke perdorur faqen e Key City Lending ju jepni lejën që cookies te përdoren ne perputhje me politikat e privatësisë te Key city Lending.

Shumica e faqeve të internetit interaktive ne ditët e sotshme përdorin cookies për të na mundësuar që të marrim detajet rreth përdoruesve për çdo vizitë. Cookies përdoren në disa zona të faqes sonë për të mundësuar funksionimin e kësaj zone dhe lehtëaojn përdorimin të faqes për ata njerëz që e vizitojnë. Disa nga partnerët tanë / partnerët reklamues mund të përdorin gjithashtu cookiet.

Liçensa

Përveç në vendet ku shprehet ndryshe, Key City Lending dhe / ose licensuesit e saj janë në pronësi të të drejtave të pronësisë intelektuale për të gjithë materialin për huadhënien ne faqen e Key City Lending. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të shikoni dhe / ose të printoni faqe nga http://www.keycitylending.com për përdorimin tuaj personal duke iu nënshtruar kufizimeve të vendosura në varesi të këtyre rregullave dhe kushteve.

Ju nuk duhet:

 • Ripublikoni materiale nga http://www.keycitylending.com
 • Shitni, jepini ose merrnime qira ose nën licencën e materialit nga http://www.keycitylending.com
 • Riprodhoni, shtoni ose kopjoni materiale nga http://www.keycitylending.com

Rishpërndarja e përmbajtjes bëhet nga Key City Lending (përveç nëse përmbajtja është bërë posaçërisht për rishpërndarje).

KOMENTET E PËRDORUESVE

 1. Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën në vijim.
 2. Disa pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë mundësinë që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë opinione, informacione, materiale dhe të dhëna ('Komente') në fushat e faqes. Kredia kryesore e qytetit nuk shfaq, ndryshon, boton ose shqyrton komente para paraqitjes së tyre në faqen e internetit dhe komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet apo mendimet e Key City Lending, agjentëve të saj ose bashkëpunëtorëve. Komentet pasqyrojnë pikëpamjen dhe mendimin e personit që poston një pikëpamje apo mendim të tillë. Për aq sa lejohet nga ligjet në fuqi, Key City Lending nuk do të jetë përgjegjës ose fajtor për Komente ose për ndonjë kosto humbjeje, përgjegjësi, dëmshpërblim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të vuajtur si rezultat i çdo përdorimi dhe / ose postimi dhe / ose publikimi të komenteve në këtë faqe interneti.
 3. Key City Lending rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha komentet dhe për të hequr çdo koment që konsideron në fshehtëine e tij absolut të jetë i papërshtatshëm, ofendues ose ndryshe në shkelje të këtyre Rregullave dhe Kushteve.
 4. Ju garantoni dhe përfaqësoni që:
  1. Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme për ta bërë këtë;
  2. Komentet nuk shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare ose të drejtën tjetër pronësore të ndonjë pale të tretë;
  3. Komentet nuk përmbajnë ndonjë material të papërshtatshëm , shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, i cili është një shkelës i privatësisë
  4. Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar aktivitete biznesi ose të përfaësojë aktivitete tregtare ose veprimtari të paligjshme.
 5. Ju i jepni Key City Lending të drejtën, një e drejtë jo ekskluzive për të përdorur riprodhuar ndryshuar dhe autorizuar të tjerët që të përdorin, riprodhojnë edhe ndryshojnë çdonjërin nga komentet tuaja në formë ose më shumë, format ose media.

Ndërlidhur (Hyperlink) me Përmbajtjen tonë

 1. Organizatat e mëposhtme mun të lidhen më Faqen tonë të nternetit pa patur një leje të shkruar:
  • Agjensitë Qeveritare;
  • Motorët e Kërkimit;
  • Organizatat e lajmeve;
  • Shpërndarësit e dosjeve në internet mund të lidhen me faqen tonë kur ata na listojnë në dosjet e tyre në të njëjtënmënyre siç e bëjnë për faqet e tjera të biznesit dhe
  • Bizneset e akredituara në Sistem Zyrtarë përveç atyre faqeve të organizatave jofitimprurëse, qendra tregtare të bamirësisë dhe grupe grumbullimi të fondeve bamirëse të cilat nuk mund të lidhen me faqen tonë të internetit.
 1. Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, publikimin ose informacion tjetër që ndodhet aty nëse linku (a) nuk është mashtrim ose nuk të dërgon diku tjetër; (b) nuk përfshin në mënyrë tjetër sponsorizimin ose miratimin e palës që lidh dhe produktet ose shërbimet e saj; dhe (c) përshtatet me kontekstin e faqes së palës që lidh.
 2. Ne mund të shqyrtojmë dhe të aprovojmë sipas fshehtësise tonë kërkesa të tjera për lidhje (link) sipas llojeve të mëposhtme të organizatave:
  • burime të njohura të konsumit dhe / ose të biznesit si Dhomat e Tregtisë, Shoqata Amerikane e Automobilave, AARP dhe Bashkimi i Konsumatorëve;
  • faqet e komunitetit dot.com,
  • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi, duke përfshirë vendet që japin bamirësi;
  • shpërndarësit e katalogjeve në internet
  • Portalet e internetit.
  • Kontabiliteti, ligji dhe firmat konsulente, klientët kryesorë të të cilëve janë biznese
  • Dhe institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare

Ne do të aprovojmë kërkesën për link prej organizatave nëse ne mendojmë se: (a) linku nuk do të na dëmtonte ne apo bizneset e lidhura me ne(për shembull, shoqatat e tregtisë ose organizatat e tjera që përfaqësojnë llojet e dyshimta të biznesit , siç janë mundësitë e puno nga shtëpia, nuk do të lejohen të lidhen); (b) Organizatat që nuk kanë një rekord të kënaqshëm me ne; (c) Kur përfitimi jonë nuk është i dukshem ; dhe (d) ku linku është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve ose ndryshe është në përputhje me përmbajtjen editoriale në një buletini ose produkti të ngjashëm duke e çuar më tej misionin e organizatës.

Këto organizata mund të lidhen (link)me faqen tonë kryesore, me publikime ose me Informacion nga website-i nëse linku: (a) nuk përmban përmbajtje mashtruese; (b) nuk ka qëllim sponsorizues ose kërkon miratimin e një pale tjeër e të produkteve të tyre; dhe (c) përshtatet me përmbajtjen e link-ut të faqes tjetër.

Nëse ju jeni një ndër organizatat e listuara në paragrafin 2 më siper dhe jeni të interesuar që të lidheni (link) me Website-in tonë, ju duhet të na njoftoni duke na dërguar një e-mail në info@keycitylending.com. Ju lutem përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës, informacion kontakti (numër telefoni dhe/ose adresën e-mail) gjithashtu URL e faqes suaj, listën e URL-ve me të cilat mendoni të lidhni me Web site-in tonë, edhe një listë të URL nga faqja jonë që ju do të doni të lidheni (link). Lejoni 2-3 jave të kalojnë për një përgjigje.

Organizatat e aprovuara mund të lidhen (Hyperlink) me Web site-in tonë në këtë mënyrë:

 • Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose
 • Duke përdorur një lokacion të njëtrajtshëm të burimeve (adresa Web) që lidhet me; ose
 • Duke përdorur çdo përshkrim tjetër në Web site-in tonë ose të materialit që lidhet me atë që ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës së lidhur.

Pamja Vizuale

Pa miratimin paraprak dhe shprehjen e lejes me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit ose të përdorni teknika të tjera që ndryshojnë ose ndikojne në çfarëdo lloj mënyre pamjen vizuale të faqes sonë të internetit.

Përgjegjesia e Përmbajtjes

Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose nuk do jemi fajtor për asnjë përmbajtje që shfaqet në Web faqet tuaja. Ju pranoni të na dëmshpërbleni dhe mbroni kundrejt çdo akuze që mund të lidhë ose lidhet me Web site-in tuaj. Asnjë lidhje (link) nuk mund të shfaqet në asnjë faqe në Web faqen tuaj ose brenda ndonjë konteksti që përmban përmbajtje ose materiale që mund të interpretohen si të papërshtatshme, të pahijëshme ose penale, ose që cenojnë, shkel ose mbron shkeljen e të drejtat e palëve të treta.

Rezervimi i të Drejtave

Ne kemi të drejtën ne çdo kohë dhe në fshehtësi të plotë që t’iu kërkojmë heqjen e të gjithë lidhjeve (links) ose heqjen e vetem njërit lishje. Ju pranoni që menjëhere të hiqni të gjithë lidhjen me Web site-in tonë nëse kërkohët. Ne gjithashtu kemi të drejtën të ndryshojmë këto Kushte, Rregulla dhe politikat e lidhjeve me linket në çdo kohë. Duke vazhduar që të lidheni me Web faqen tonë ju pranoni këto rregulla edhe kushte.

Heqja e lidhjeve (links) nga Website-i

Nëse gjeni diçka qe e konsideroni të papërshtatshme në ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit ose në ndonjë faqe interneti të lidhur me ne , ju mund të na kontaktoni për këtë. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për largimin e lidhjeve, por nuk do të kemi asnjë lloj detyrim për ta bërë këtë apo për t'ju përgjigjur ju drejtpërdrejt.

Ndërkohë që përpiqemi të sigurojmë që informacioni në këtë faqe është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë apo saktësinë e tij; as nuk angazhohemi për të siguruar që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në Web faqe të jetë i përditësuar.

Mohim Pwrgjegjwsie

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet që kanë të bëjnë me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe interneti (duke përfshirë, pa kufizim, çdo garanci që nënkuptohet me ligj në lidhje me cilësinë e shërbimit, përshtatshmërinë për qëllime dhe / ose përdorimi i kujdesishëm dhe aftësive të arsyes). Asgjë në këtë mohim përgjegjësie nuk do të:

 1. kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për vdekjen ose lëndimet personale që rezultojnë nga neglizhenca;
 2. kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;
 3. kufizoni secilën prej detyrimeve tona ose të tua në çfarëdo lloj mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 4. kufizojë ndonjë prej detyrimeve tona ose tuaja që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe përjashtimet e detyrimeve të dhëna në këtë sector dhe ne vende të tjera në këtë mohim përgjegjësië: (a) janë subjekt i paragrafit të mësipërm; dhe (b) drejtojnë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi ose në lidhje me çështjen e këtij mohimi, duke përfshirë detyrimet që dalin nga kontrata, në kundërvajtje (duke përfshirë neglizhencën) dhe për shkelje të detyrimit ligjor.

Derisa Website-i dhe informacioni në të jenë falas, ne nuk do jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çdo lloj forme.

Informacion Krediti & Kontaktimi

Rregullat edhe Kushtet e kësai faqje janë ndërtuar ne terms and conditions template. Nëse ju keni ndonje pyetje që ka të bëjë me kushtet tona, ju lutemi të na kontaktoni.