KREDITË VA

ÇFARË ËSHTË NJË KREDI VA?

Një kredi VA është një kredi hipotekore që është e mbrojtur nga Departamenti i Çështjeve të Veteranëve (VA) edhe është për ata që kanë shërbyer osë që po shërbejnë në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky departament nuk jep kredinë por mbështet kreditë e krijuara nga huadhënësit privat (bankat, kursimet, kreditë apo companitë hipotekore) kundrejt veteranëve. Përsoneli aktiv të ushtrisë edhe bashlëshortëve të ushtarakëve kualifikohen dhe mund te applikojne per kete kredi.

Egzistojnë tre lloj kredishë VA: blerje huaje, reduktim e rifinancim i normave te interesit(ose IRRRL që referohet gjithashtu si ristrukturim i kredisë financiare VA) edhe rifinancim te kredive me para cash. Egzistojnë shumë benefite kundrejt kësaj forme kredie, por më e madhja ka të bëjë me faktin që për këtë kredi nuk nevojitet pagesë fillestare për të blerë një shtëpi. Ky fakt e bën zotërimin e një shtëpie realitet për ushtaraket edhe veteranët që nuk mund të përballojnë blerjen e një shtëpie.

 

KUSH KUALIFIKOHET PËR KREDINË VA?

 

Kreditë VA-së janë krijuar për personelin ushtarak, veteranët dhe familjet ushtarake/veterane. Lista e atyre që kanë të drejtë për këtë përfitim ushtarak të blerjes së shtëpisë përfshijnë:

 • Veteranët
 • Personeli me detyrë aktive
 • Anëtarët rezervë
 • Anëtarët e Gardës Kombëtare
 • Disa bashkëshorte të mbijetuara

Ju gjithashtu duhet të keni kredit të përshtatshem, të ardhura të mjaftueshme dhe një Certifikatë të vlefshme të përshtatshmërisë (COE). Ju duhet të përdorni shtëpinë që doni të blini për banesën tuaj personale. Ende nuk jeni i sigurt nëse kualifikoheni? Kontrolloni faqen e internetit të Departamentit të Veteranëve për një listë të detajuar të kërkesave për kualifikim për anëtarët e shërbimit ushtarak, veteranët dhe bashkëshortët ushtarakë.

 

SI FUNKSIONON

 

KARAKTERISTIKAT E KREDIVE TË VA-SË

 • Kreditë me normë fikse 30-, 20- dhe 15-vjeçare dhe kreditë 5-vjeçare ARM
 • Kreditë Jumbo VA deri në shumën $ 1,500,000
 • Blej një shtëpi pa pagesë fillestare
 • VA ristrukturim i kredisë financiare - e disponueshme për veteranët që kanë një kredi VA - ka tarifa te ulura financimi dhe nevojitet dokumentacion minimal
 • Nuk ka sigurim mujor të hipotekës private (PMI)

SI FUNKSIONOJNË LLOJET E KREDIVE VA

 • Përsonat me pikë Krediti deri në 620 mund të kualifikohen për kredinë VA
 • Përdorni ndihmën tuaj bazë për strehimin drejt shpenzimeve mujore të hipotekës
 • Parapagoni hipotekën tuaj në çdo kohë pa u tarifuar
 • Vendosni pagesën e tarifes së kësaj lloj kredië së bashku me këstet mujorë që të mos paguani këtë tarifë në fund.
Text here

Fjalët Kyçe

CERTIFIKATË E VLERSHME E KUALIFIKIMIT

PAGESA FILLESTARE TË ULËTA OSE ZERO

RIFINANCIM I LARTË I HUAS- NË VLERË LTV

NORMA INTERESI TË ULËTA

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.